Som biskop vil jeg arbejde for:

• At se, støtte og inspirere det engagement, den livskraft og virkelyst, der allerede findes i stiftets sogne.

• At vi bliver bedre til at fortælle verden om, hvad kirken står for.

• At udvikle den enkelte sognekirkes styrke og særkende.

• At samle kræfterne ved at samarbejdet med lokalsamfund og på tværs af sognegrænser.

• At se muligheder i stedet for begrænsninger og sammen med jer lave en langtidsplanlægning.

• At ledelsen er medinddragende og gennemsigtig og beslutninger kommunikeres klart og tydeligt til alle.

Biskop Gaarden5.jpg

Kirkens primære opgave er at formidle evangeliet, så det vækker genklang i vores liv med hinanden. Gud er nærværende her og nu. Det skal kunne høres, mærkes og erfares i gudstjenesten og i alle de andre måder mennesker møder kirken på i dag. Jeg vil arbejde for, at kirken fordomsfrit møder den stigende interesse for kristendom. Mennesker, der ikke er vant til at komme i kirken, skal se og mærke, at kirken også er for dem, og at det kristne budskab også vedrører deres liv. Derfor vil jeg understøtte en levende og nærværende forkyndelse. Jeg har gode erfaringer med at etablere prædikengrupper, hvor præsterne inspirerer hinanden. Udover faglig sparring oplever mange også et større kollegialt sammenhold i det daglige arbejde, der til tider kan være ensomt. 

Vigtigt er det at huske, at forkyndelsen ikke kun lyder fra prædikestolen. Den består også i at lytte til mennesker, og med udgangspunkt i deres livserfaringer at tale om, hvad evangeliet betyder for dem (i fx undervisning, sjælesorg og samtaler ved de kirkelige handlinger). Det kristne budskab kan sætte sig igennem på mange måder: i pilgrimsvandring, retræte, stille gudstjeneste eller samtale-café. Der er mange aktiviteter i Stiftet, og nogle af dem kan udvikles. Fx kan kirker i tyndtbefolkede områder inddrages til andagt og bøn for pilgrimsvandringen, der er i kraftig vækst. Med Pilgrimshuset i Maribo er der et stort vækstpotentiale for Lolland-Falster. Stiftet er rig på den fred, ro og fordybelse, som fortravlede danskere søger. Der er en åndelig søgen og længsel i samtiden efter den sjælefred og ro, som kirken har. Den søgen skal imødekommes.

Det er også vigtigt at huske, at den kristne forkyndelse har hænder og fødder, og derfor skal der handling bag evangeliets budskab om næstekærlighed. Når livet gør ondt, har vi allermest brug for Guds kærlighed, som vi møder via vores næstes udstrakte hænder. Derfor vil jeg arbejde for at understøtte de gode initiativer, der allerede er i gang i stiftet med at hjælpe mennesker i krise, sorg og nød. Der er imidlertid behov for, at kirkens diakoni udbygges. I stiftet er der mange, der har brug for en kærlig håndsrækning.

Vor Herre har skabt os forskelligt, og vi er alle lemmer på det samme legeme, i den samme kirke. Forskelligheden er kirkens styrke og ikke dens svaghed. For det gode samarbejde bygger ikke nødvendigvis på enighed, men i langt højere grad på gensidig respekt for forskellighed. Den respekt kendetegner mit arbejde i Folkekirken og mit syn på ledelse. Derfor vil jeg arbejde for, at alle høres – også dem, der normalt ikke siger noget – før der træffes beslutninger. Samarbejde er vejen frem for kirken – også med det omliggende samfund. 

Kristendommen er et personligt og eksistentielt anliggende, men udgør også en kulturel dimension. Derfor vil jeg også arbejde for at kirkerne i stiftet gør sin stemme gældende og er i dialog med det omkringliggende samfund og derved bidrager til udviklingen i Stiftet. 

Der investeres megen tid og mange kræfter i menighedsrådsarbejdet rundt om i stiftet, og kirken ville ikke fungerer uden de mange velvillige hænder. Den værdifulde indsats skal mødes af en effektiv og synlig ledelse i stiftsadministrationen. Ledelse er noget man udøver sammen med andre. Derfor vil jeg være i dialog, spørge nysgerrigt og bidrage konstruktivt til at omsætte lokale initiativer til handlinger.

Evangeliet, som vi kender igennem Jesus Kristus, betyder ”det gode budskab”. Et godt budskab spreder lys og glæde. Og der er god grund til at glæde sig over den rummelige folkekirke. Med et udblik til hele verden, har vi stadigvæk en af de bedste kirkeordninger, som jeg vil arbejde for, at vi bliver ved med at have.